thuxem

2019 AIAB 禪修營

 2019.01.10 - 13  四日三夜 「覺醒」青年人禪修營 
 2019.04.18 - 22  五日四夜 春季禪修營
 2019.07.17 - 21  五日四夜 夏季家庭禪修營
 2019.08.14 - 18  五日四夜 教育/社福界工作者禪修營
 2019.10.16 - 20  五日四夜 身心健康禪修營